ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰੀ

yrtytr

tgreytr

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

jghkut

iutyuy

ਫੈਕਟਰੀ (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

ਫੈਕਟਰੀ (4)

iutuy

utyiuyoi

Truytuy

gfhjytiu

ਮੋਲਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

utyiu

truyy

ਫੈਕਟਰੀ (9)

ਫੈਕਟਰੀ (5)

ytruytr

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਫੈਕਟਰੀ (2)

ਫੈਕਟਰੀ (1)

ਫੈਕਟਰੀ (7)