ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰੀ

yrtytr

tgreytr

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

ਮੋਲਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

ਟੀਕਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

factory (2)

factory (1)

factory (7)